222 205 196
Po-Pia: 8:00-16:00 h
POTREBUJETE PORADIŤ?
+421 222 205 196
Navštívte našu blogovňu
rady, tipy, recenzie Poslať otázku
Košík

Váš košík je prázdny.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len " reklamačný poriadok ") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu Športovňa od našej spoločnosti :

PROROK SPORT, s.r.o., so sídlom 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 32

IČO: 25872397

DIČ: CZ699000414

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 23612

adresa pre doručovanie: Dolní Bečva 20, 756 55 Dolní Bečva, ČR

telefónne číslo: 222 205 196

kontaktný e-mail: reklamace@sportovna.cz

1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

1.1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady . To znamená, že tovar pri prevzatí najmä

   • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať so zreteľom na povahu tovaru a na základe reklamy;
   • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
   • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
   • hodí sa na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar zvyčajne používa;
   • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dojednaná, prípadne kvality, ktorú pre daný typ tovaru stanovuje platné a účinné právne predpisy; a
   • nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými na riadne používanie tovaru.

 

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

1.2. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

2. Aká je záručná doba?

2.1. Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru , ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

Pri použitom tovare je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru .

2.2. V prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli vade tovaru používať, tj. najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

3. Aké práva z vadného plnenia máte?

3.1. Vaše práva z vadného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.

3.2. Najmä nasledujúce práva:

    • a) Doplnenie toho, čo chýba

 

Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, ako ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

    • b) Zľava z kúpnej ceny
     Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.
    • c) Výmena tovaru alebo vadnej súčasti tovaru
     Výmenu tovaru alebo vadnej súčasti tovaru môžete požadovať vždy ,ak to nie je neúmerné k povahe vady (tj. najmä v prípade, kedy nie je možná bezprostredná oprava veci) a ak nejde len o nepodstatné porušenie zmluvy.
     Právo na výmenu tovaru vám nepatrí v prípade, ak je vadná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je vadná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.
     Požadovať výmenu tovaru nemôžete pri tovare použitom alebo predávanom za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.
    • d) Oprava veci
     Ak je možné tovar opraviť, prináleží vám právo na bezplatné odstránenie vady . Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás bezodkladne informovať a môžete si vybrať iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.
    • e) Vrátenie peňazí ( odstúpenie od zmluvy)
     Vrátenie peňazí môžete požadovať len za predpokladu , že:
      • dodanie vadnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo ak nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
      • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
      • sa na tovar vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu používaniu tovaru); alebo
      • nedodržíme lehotu pre vybavenie reklamácie/nevykonáme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3.3. Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali . Výnimkou sú prípady, kedy:

 • došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • ste použili vec ešte pred objavením vady;
 • ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo nekonaním; alebo
 • ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

4. Kedy nemožno práva z vadného plnenia uplatniť?

4.1. Práva z vadného plnenia vám nepatria, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste vadu sami spôsobili; alebo
 • >

  4.2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

  • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním (za opotrebenie spôsobené používaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
  • vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ich prevzali;
  • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; alebo
  • veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovaru, ktoré zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

  5. Ako postupovať pri reklamácii?

  5.1. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady

  5.2. Reklamácie prijímame v našom sídle .

  Ak máte záujem o opravu tovaru a v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia (záručnom liste) je uvedená osoba určená na opravu, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližšom. Adresa pre zaslanie je SPORTOVNA.CZ, Dolní Bečva 20, 756 55 Dolní Bečva, ČR.

  5.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

    • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne;
    • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho vadnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
    • žiadame vás, aby ste tovar určený k reklamácii zasielali suchý a riadne očistený
    • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla (príp. na adresu osoby určenej na opravu), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
    • pre uľahčenie postupu je vhodné ku tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

  Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

  5.4. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

  5.5. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

  5.6. Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä pri neodstrániteľných vadách alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade si môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

  5.7. Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

  5.8. V súlade s Občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov si musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.

   

   

  Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 14.12.2018