222 205 196
Po-Pia: 8:00-16:00 h
POTREBUJETE PORADIŤ?
+421 222 205 196
Navštívte našu blogovňu
rady, tipy, recenzie Poslať otázku
Košík

Váš košík je prázdny.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len " obchodné podmienky ") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu Športovňa umiestneného na webovom rozhraní www.sportovna.cz ( ďalej len " webové rozhranie ") medzi

našou spoločnosťou:

PROROK SPORT, s.r.o., so sídlom 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 32

IČO: 25872397

DIČ: CZ699000414

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 23612

adresa pre doručovanie: 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 32

telefónne číslo: 222 205 196

kontaktný e-mail: info@sportovna.sk

 

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim .

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste vykonali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom .

1.2. Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade o spotrebiteľskú zmluvu nejde a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

1.3. Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov , ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len " občiansky zákonník ");
 • zákonom č. 634/1992Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.5. Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

< p> V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, počas ktorého účinnosti vznikli. Meniť či dopĺňať obchodné podmienky je možné len písomnou formou .

2. Kúpna zmluva

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejde o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka .

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúca všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje .

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "objednávku zaslať". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné . O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e- mailom.

2.3. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.4. Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a nejde o prijatie objednávky z našej strany .

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy je vám doručené potvrdenie prijatia objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke . Ak by k potvrdeniu prijatia objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy prevezmete objednaný tovar.

2.5. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačené a zaslané poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

3. CENA

3.1. Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu pre zdanlivosť nášho právneho jednania podľa § 552 Občianskeho zákonníka, event. pre omyl podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

3.2. Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nemožno vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Aké spôsoby platby prijímame ?

 Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

   • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
   • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).
    Platobné údaje:
    Číslo účtu: 2501694150/2010 (IBAN: CZ5720100000002501694150)
    Variabilný symbol: číslo objednávky

 

prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

4.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Pokiaľ nedostaneme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3. Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo odovzdaním .

4.4. Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením účtenky podľa zákona č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov a daňového dokladu elektronickou formou.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní v sekcii

Doprava a platba .Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy obsahuje.

5.2. Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere ), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, hneď ako je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy vám je tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

5.3. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru . Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.4. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním .

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením , ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Ak ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru) máme ďalej právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 Občianskeho zákonníka.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Všetky informácie k vráteniu sú tu.

6.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

6.3. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní vrátiť nám do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne (na predejni v Brne a v Olomouci je možné vrátiť len tovar s max. hmotnosťou do 10 kg a v dĺžke do 120 cm) alebo na adresu nášho skladu. (SPORTOVNA.CZ, odd. Vrátenie, Dolní Bečva 20, 756 55, Dolní Bečva, ČR)
Tovar nezasielajte na dobierku ,nie sme povinní ho takto prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok. 6

6.4. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru .

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou .

6.5. Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru .

6.6. Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv :

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho želania alebo pre vašu osobu;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • neprijali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že sa tovar už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom .

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

8.1. Aké oprávnenie máme na výkon našej činnosti?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

8.2. Práva a povinnosti pri nakladaní s elektroodpadom

8.3. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

8.4. Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz , www.adr.coi.cz, elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) za čelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

9.1. Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený používateľský účet. Prístupové údaje do používateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou osobou .

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť . V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v používateľskom účte.

9.2. Na čo používateľský účet slúži?

Prostredníctvom používateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie používateľského konta sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

9.3. Kedy môžeme váš používateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš používateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

10.1. Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie ) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

10.2. Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického správania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2021