222 205 196
Po-Pia: 8:00-16:00 h
POTREBUJETE PORADIŤ?
+421 222 205 196
Navštívte našu blogovňu
rady, tipy, recenzie Poslať otázku
Košík

Váš košík je prázdny.

Ochrana osobných údajov GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len " Zásady ") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.sportovna.cz (ďalej len " webové rozhranie ")

Správca osobných údajov:

PROROK SPORT, s.r.o., so sídlom 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 32

IČ: 25872397

DIČ: CZ699000414

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 23612

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov: 

adresa pre doručovanie: 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 32

telefónne číslo: 222 205 196

kontaktný e-mail: info@sportovna.SK

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné oboznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len " nariadenia ") a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (avšak nie výlučne):

 • identifikačné údaje , napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do používateľského účtu;
 • kontaktné údaje , ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa;
 • ďalšie údaje , ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení používateľského účtu. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje? 

 • Osobné údaje zadané pri dopytovaní (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) pri objednávaní tovaru či služieb </ strong> môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy , teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov .
 • Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského účtu . Ak nám na to dáte na webovom rozhraní súhlas, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom uľahčenia a urýchlenia objednávania, prípadne na ďalšie účely, ktoré budú vždy vypísané na webovom rozhraní.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb obdobných tým, ktoré ste si od nás objednali . Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Ak nám na to potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas , môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu , prípadne na ďalšie účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Vašu e-mailovú adresu a informácie o Vami zakúpenom tovare alebo službe môžeme využiť na základe nášho oprávneného záujmu na účely kontroly a zlepšovania našich služieb a nášho tovaru a zisťovanie vašej spokojnosti , a to prostredníctvom služby "Overené zákazníkmi" spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Vaša e-mailová adresa bude odovzdaná spoločnosti
 • Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá sa potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Poskytnuté osobné údaje budú držané len po dobu nevyhnutnú na toto použitie.
 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame najmä na účely vykonávania používateľskej podpory , zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu .

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, ako na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3. Na ako dlhú dobu údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci dopytovania a objednávania tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využívame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak používame vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať služby alebo tovar obdobné tým, ktoré vám boli poskytnuté.

 

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracúvaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním takýchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovaní osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu potrebnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Kto vaše osobné údaje spracúva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je nutný na splnenie zmluvy alebo iných povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime tiež na základe vašej otázky.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európsku úniu, ibaže to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávania ustanoveným nariadením.

Vaše osobné údaje spracováva najmä:

- Google LLC;

- Česká pošta, s.p., IČO: 47114983;

- PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798;

- GLS s.r.o., IČO: 26087961;

- Heureka Shopping s.r.o., Praha IČO: 02387727;

- Facebook Inc;

- Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685;

- Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306

4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

5. SÚBORY COOKIES

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies , ktoré sú automaticky vymazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies , zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledovné:

 • cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; ide o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;
 • nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejde o osobné údaje;
 • výkonnostné cookies - slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

- cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; ide o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

 • funkčné cookies - slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
 • cielené a reklamné cookies - slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3. Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len " Google "), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov

 

 

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 14.12.2018